ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor:

Bekijk de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden voor:

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van Hollandse Bodem gietvloeren

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

a. Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een gietvloer . Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Offerte

a. Voor facturering geldt het daadwerkelijk gelegde aantal vierkante meters, door VAN HOLLANDSE BODEM gemeten in het werk, ongeacht offerte en opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
b. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing in de vierkante meterprijs van de opdracht.


Artikel 3 Annulering

a. U kunt de overeenkomst binnen 72 uur na het versturen van de opdrachtbevestiging kosteloos annuleren.
b. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt VAN HOLLANDSE BODEM 75% van de overeengekomen prijs in rekening.


Artikel 4 Kleur, Samenstelling en Uitvoering

a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de vloeren en wanden die VAN HOLLANDSE BODEM legt kunnen ten opzichte van getoonde monsters tijdens de totstandkoming van de overeenkomst:
• lichte kleurverschillen voorkomen;
• glansverschillen optreden;
• lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen;
b. De door VAN HOLLANDSE BODEM opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer,wand en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. (Kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer en wand. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen.
c. UV-filters of alifatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, afhankelijk van de kleur, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veranderen ten opzichte van het moment van oplevering.
d. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur. Deze dient door de afnemer bijgewerkt of geschilderd te worden na oplevering van de vloer.
e. VAN HOLLANDSE BODEM betonlook vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product VAN HOLLANDSE BODEM betonlook vloeren.
f. De vloer en wandafwerking is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekmakers en kleurconcentraten. Lees daarom goed het onderhoudsadvies.


Artikel 5 Verplichtingen van u als afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst dient u als afnemer:
a. de ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en tochtvrij gereed te houden;
b. eventuele kleur- en planningswijzigingen zo vroeg mogelijk door te geven, maar in ieder geval zes weken van tevoren. Alleen zo kan de gewenste planningsdatum gegarandeerd worden.
c. te voorkomen dat vier weken vóór aanvang van de applicatie of nog korter planningswijzigingen plaatsvinden.
d. te voorkomen dat het project in de applicatieweek zelf uitgesteld moet worden, door bijvoorbeeld een onvoldoende voorbereiding. Dit leidt tot doorberekening van de arbeidsuren voor dat project.
e. ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 6) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens bent u als afnemer verantwoordelijk voor de garantie dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest;
f. ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden tot minimaal 48 uur na aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%;
g. dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen;
h. voor voldoende water en elektriciteit, alsmede plafondverlichting (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen;
i. te zorgen dat VAN HOLLANDSE BODEM de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn;
j. om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloer- en wand werkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per bestelbus bereikbaar te zijn;

Artikel 6 Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst;
b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal;
d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

 

Artikel 7 Garantie

a. VAN HOLLANDSE BODEM staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Onder garantie valt ook vloeistofdichtheid van de VAN HOLLANDSE BODEM gietvloer in doucheruimtes, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten. Op de vloeren verleent VAN HOLLANDSE BODEM een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. Waarvan 1 jaar vast en 4 jaar afbouwend met 20% per jaar. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk en nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen naar VAN HOLLANDSE BODEM heeft voldaan. b. Niet onder garantie valt: scheurvorming door werking vanuit de ondervloer of door verzakking, vochtwerking in de ondergrond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleuringen, lichte spaanslagen of aanzetten c.q. rolbanen in de topcoat, adervorming door werking van de ondervloer en ingevallen vuil in de natte vloer. c. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer herstellen of vervangen. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de adviezen en instructies van VAN HOLLANDSE BODEM opvolgt.

Artikel 8 Gebreken

a. Zijn er gebreken, dient u deze binnen 4 dagen na oplevering schriftelijk aan VAN HOLLANDSE BODEM mede te delen om gebruik te kunnen maken van de garanties. Het betreft de gebreken die u zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren. b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring. c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 5.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. VAN HOLLANDSE BODEM is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers of transporteur is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van VAN HOLLANDSE BODEM. b. VAN HOLLANDSE BODEM is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan VAN HOLLANDSE BODEM is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van VAN HOLLANDSE BODEM voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

Artikel 11 Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen VAN HOLLANDSE BODEM en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Van Hollandse Bodem Beton Cire wandbekleding

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden tussen Van Hollandse Bodem als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van Beton Cire. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijke afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Offerte

De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Van Hollandse Bodem haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

 

Artikel 3 Annulering

Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging. Bij annulering na die periode brengt Van Hollandse Bodem 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Van Hollandse Bodem 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

 

Artikel 4 Overeenkomsten

Een overeenkomst met Van Hollandse Bodem komt eerst tot stand nadat Van Hollandse Bodem de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Van Hollandse Bodem wanneer deze schriftelijk door Van Hollandse Bodem zijn aanvaard.

 

Artikel 5 Samenstelling en Uitvoering

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de Beton Cire die Van Hollandse Bodem aanbrengt kan ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst: lichte kleurverschillen voorkomen; glansverschillen optreden; lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen; De door Van Hollandse Bodem opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van Beton Cire zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van Van Hollandse Bodem geven slechts een (kleur)indicatie van de te plaatsen wandafwerking. Lichte (kleur)afwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type wandafwerking. Oneffenheden in de wand worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van Beton Cire) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden uitdrukkelijk is overeengekomen. Beton Cire is niet gevoelig voor verkleuring. Onder invloed van zonlicht kan er nog steeds een mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Wij adviseren wand-vloeraansluiting, evenals de hoeken in de doucheruimte na oplevering van Beton Cire professioneel te laten kitten. Vanwege de structuur, samenstelling en het handmatige aanbrengen van de Beton Cire zullen er altijd lichte oneffenheden te zien zijn in de wandafwerking. Beton Cire wordt op locatie op een muur aangebracht. Ter plekke wordt het wandmateriaal met bindmiddelen gemengd en verdeeld over de wanden. Door het aanbrengen van het product op de wanden vindt verdere vermenging plaats. Door het type materiaal wordt de uitstraling van Beton Cire op locatie wordt bepaald en kan per project verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een wandafwerkingsdeel en tussen verschillende wandafwerkingsdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Beton Cire.

Beton Cire is niet bestand tegen schuurmiddelen, weekmakers, zuren en kleurconcentraten.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de afnemer
Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om: de ruimte waar Beton Cire wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden; bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Van Hollandse Bodem op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Van Hollandse Bodem schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies; de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren; ervoor zorg te dragen dat de te bewerken wanden droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de wanden niet meer in aanraking met water of ander vocht zijn geweest; ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de werkzaamheden voor Beton Cire en minimaal 48 na aanbrengen van Beton Cire de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%; dat na voltooiing van de werkzaamheden de ruimtes met Beton Cire gedurende 48 uur niet worden betreden noch dat de aangebrachte Beton Cire in de eerste 72 uur in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas; om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Van Hollandse Bodem; voor voldoende water en elektriciteit (320/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen; te zorgen dat Van Hollandse Bodem de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn; om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn; bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Van Hollandse Bodem lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a., te vergoeden.

Wordt de Beton Cire niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan Beton Cire.

 

Artikel 7 Bijzondere Verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

De afnemer draagt zorg voor:

 1. een gipsgebonden ondergrond:

de ondergrond dient minimaal 1,5 week per cm dikte verouderd te zijn. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 1%. Controle vindt vooraf door Van Hollandse Bodem met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking; een droge, vlakke gipsgebonden ondergrond van minimaal 1 cm dikte. de hoeken en naden dienen beveiligd te zijn.

afwerklagen dienen hechtend en voldoende dicht te zijn aangebracht.

het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond;

het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke;

 1. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven opgesomde vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Van Hollandse Bodem van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Beton Cire. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de Beton Cire. Is het mogelijk het project uit te stellen om de wanden alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Van Hollandse Bodem de afnemer aansprakelijk voor de daaruitvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

Artikel 8 Opschorting

 1. Van Hollandse Bodem is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is Van Hollandse Bodem gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat Van Hollandse Bodem verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

Van Hollandse Bodem B.V. statutair gevestigd te Gorinchem, kvk-nr 55005535

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van Van Hollandse Bodem wordt in ieder geval begrepen: overheidsmaatregelen.
 2. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Van Hollandse Bodem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
 3. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding, Hierbij komt aan Van Hollandse Bodem het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtsituatie intrad, betaling te vorderen.

 

Artikel 10 Meer- en minderwerk
1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 1. in geval van wijzigingen van de overeenkomst;
  b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
  c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden materiaal voor Beton Cire;
 2. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen.

 

Artikel 11 Garantie
a. Van Hollandse Bodem staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor Beton Cire blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de Beton Cire verleent Van Hollandse Bodem een garantie voor de periode van 1 jaar, afbouwend. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Van Hollandse Bodem heeft voldaan. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Van Hollandse Bodem.

 1. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte Beton Cire zijn uitgesloten van de garantie.

 

Artikel 12 Gebreken

 1. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan Van Hollandse Bodem schriftelijk mededeling te doen van die gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
 2. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
 3. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties dor de afnemer te ontlenen aanspraken is Van Hollandse Bodem na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

 

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Na oplevering komt de Beton Cire voor rekening van de afnemer.
 2. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.
 3. Zolang Van Hollandse Bodem als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Van Hollandse Bodem om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

 

Artikel 14 Betaling

 1. De afnemer is verplicht de facturen van Van Hollandse Bodem binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
 3. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtelijke kosten met een minimum van €450,- verschuldigd welke kosten Van Hollandse Bodem moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

 1. Van Hollandse Bodem is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de Beton Cire wordt geleverd, voorzover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan Van Hollandse Bodem waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Van Hollandse Bodem.
 1. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is Van Hollandse Bodem slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Van Hollandse Bodem is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie en dergelijke. De aansprakelijkheid van Van Hollandse Bodem voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

 

Artikel 16 Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Van Hollandse Bodem en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Van Hollandse Bodem en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk.
 3. Alle geschillen tussen Van Hollandse Bodem en haar afnemers, zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfsschap Afbouw voor een bindend advies.
 4. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningenrechter van de bevoegde Rechtbank.
 5. In voorkomende gevallen kan Van Hollandse Bodem ervoor kieze een geschill voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar het oordeel van Van Hollandse Bodem zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.
 6. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gerede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

 

Algemene Voorwaarden voor Beton Cire Van Hollandse Bodem per 1 Januari 2015 .